Crida Reforma Convencions ONU

Crida als governs i a les Nacions Unides, que podeu signar en català, espanyol, portuguès, i altres quinze idiomes.


Els sotasignants,

A.-Considerant que les polítiques sobre drogues d'àmbit internacional deriven de les Convencions de les Nacions Unides de 1961, 1971 i 1988, i que aquestes Convencions prohibeixen en particular la producció, el tràfic, la venda i el consum d'un ampli ventall de substàncies per a finalitats diferents de les mèdiques o científiques.

B.- Considerant que, malgrat el desplegament massiu de forces policials i altres recursos destinats a l'aplicació d'aquestes Convencions de l'ONU, la producció, el consum i el tràfic de substàncies prohibides ha augmentat de manera exponencial en el curs dels darrers 30 anys, el que constitueix un autèntic fracàs que les autoritats policials i penitenciàries no deixen de reconèixer.

En relació amb la prevenció i els tractaments:

Considerant que:
-l'abús en el consum de drogues, en particular entre els joves, constitueix un problema d'envergadura mundial,
-totes les nacions desenvolupades estan cercant millors mètodes per a controlar l'abús en el consum de drogues,
-la llarga història de la prohibició ha demostrat de manera fefaent que el fet de confiar principalment en l'acció de l'Estat, mitjançant el dret penal i la policia, no té sinó una incidència marginal sobre el control de l'abús en el consum de drogues, i
-està prou demostrat, a més a més, que programes eficaços de tractament poden ser desenvolupats sense vincles governatius, permetent així l'experimentació més ample possible en la constant recerca de la millora de llur capacitat d'assistir a les víctimes de l'abús en el consum de drogues.

En relació amb la producció i el tràfic.

Considerant que:
-la gran majoria dels estupefaents circulen pel món lliurement malgrat les lleis prohibicionistes,
-els beneficis creixents que les organitzacions criminals obtenen del comerç de substàncies il.legals i que es reinverteixen en activitats criminals o en circuits financers legals ha assolit una magnitut tal que els fonaments de les institucions legals i dels governs constitucionals estan minades,
-la rendabilitat del comerç de substàncies il.legals no pot sinó conduir a un augment del nombre de països implicats en la producció de drogues i a generar inversions massives en la recerca i producció de noves drogues químiques, i
-l'efecte principal del desplegament d'una gran quantitat de recursos per a frenar el tràfic de substàncies il.legals ha provocat un augment dels preus de venda (l'aranzel del crim) en benefici exclussiu de les xarxes criminals organitzades.

En relació amb els aspectes morals i sanitaris del consum.

Considerant que:
-els consumidors d'aquestes substàncies careixen, en general, d'informació fiable sobre la composició i efectes dels estupefaents i que, per això mateix, estan exposats a riscos (incloent-hi el de mort per sobredosi i la infecció del HIV/SIDA) que superen amb escreix la naturalesa perillosa de les substàncies mateixes,
-la naturalesa clandestina del consum de substàncies il.legals constitueix un obstacle freqüentment insuperable per a la tasca de prevenció, així com per a l'aportació d'assistència per part de les autoritats públiques i les organitzacions privades; condemnant així les polítiques en vigor als consumidors a viure en els marges de la societat, en permanent contacte amb el món criminal,
-el crim organitzat actua de manera que augmenti el nombre de consumidors, els quals són incentivats a passar del consum de substàncies relativament inoqües, com el cannabis i derivats, al consum de les anomenades drogues dures, i
-les necessitats financeres i la pressió enorme que provenen del crim organitzat du als consumidors de substàncies il.legals a esdevenir traficants ells mateixos, el que augmenta encara més el consum de drogues.

En relació amb els aspectes jurídics i penitenciaris.

Considerant que:
-l'aplicació de lleis repressives en matèria de drogues exerceix inevitablement una pressió insostenible sobre el sistema legal i penitenciari nacional i internacional, fins al punt de que un nombre creixent dels detinguts actuals estan empresonats per fets directa o indirectament lligats al tràfic de drogues, i
-la implementació de les polítiques actuals sobre drogues du a la introducció en el dret estatal de normes que limiten la llibertat individual i les llibertats civils.


C.-Considerant que la viabilitat de les polítiques actuals i la recerca de solucions alternatives és quelcom pres actualment en consideració en un nombre creixent de països i en vista de la reunió ministerial de la Comissió de Narcòtics que tindrà lloc el 16 i 17 d'abril de 2003 a la Seu de la Nacions Unides a Viena:

1. Sostenim que la política de prohibició de drogues, que es basa en las Convencions de l'ONU de 1961, 1971 i 1988, és la causa real de l'augment dels danys que la producció, el tràfic, la venda i el consum de substàncies il.legals infligeixen a sectors sencers de la societat i a l'economia, així com a les institucions públiques, minant d'aquesta manera la salut, la llibertat i la vida dels individus,

2. Exhortem al Secretari General i als Estats membres de les Nacions Unides a considerar els resultats positius obtinguts per l'adopció, en molts països, de polítiques fonamentades en la reducció de danys i riscos (en particular, mitjançant l'administració de tractaments de substitució), la despenalització del consum de certes substàncies, la despenalització parcial de la venda de cannabis i llurs derivats, i la distribució sota control mèdic d'heroïna,

3. Requerim al Secretari General i als Estats membres de les Nacions Unides a prendre mesures que facin més eficaç la lluita contra el crim organitzat, establint un sistema de control i de regulació legals de la producció, venda i consum de les substàncies que són actualment il.legals;

4. Requerim al Secretari General i als Estats membres de les Nacions Unides l'inici d'un procés de revisió de les Convencions de l'ONU amb ocassió de la Conferència per a la revisió intermèdia de les polítiques de l'ONU sobre drogues que es celebrarà a Viena l'abril de 2003, de manera que s'abroguin o esmenin les Convencions de 1961 i 1971 amb l'objectiu de reclassificar les substàncies i fer legal l'ús de drogues per a finalitats diferents a les mèdiques o científiques, i s'abrogui la Convenció de 1988.